Krājums

Teritoriāli krājums aptver kādreizējo Limbažu rajona teritoriju. Tas veidojies kopš muzeja dibināšanas 1983. gadā, kad tika vāktas kultūrvēsturiskās liecības par visu kādreizējā rajona teritoriju. Hronoloģiski krājums aptver periodu sākot no 2. g. t. pr. Kr. līdz mūsu dienām. Lielākā krājuma daļa ir 19. – 20. gs. materiāli, kas veido 98% no visa krājuma. Kopš reformas 1999. gadā un muzeja nonākšanas Limbažu pašvaldības pakļautībā, vairāk uzmanības tiek pievērsts tieši Limbažu pilsētas kultūrvēsturisko liecību vākšanai un saglabāšanai, taču muzejā krājumā joprojām tiek uzņemti arī materiāli par notikumiem un personībām gan Latvijā, gan pasaulē, kas saistīti ar bijušo Limbažu rajona teritoriju.

Lielākās krājuma kolekcijas ir iespieddarbi, fotogrāfijas, dažāda veida dokumenti un rokraksti. Iespieddarbu kolekcijas būtisku daļu veido muzeja darbības sākuma gados krājumā pieņemtās ievērojamo novadnieku personīgās bibliotēkas. Fotogrāfijas un dokumenti raksturo novada iedzīvotāju darbu un sadzīvi, kā arī pilsētas izaugsmi 19. – 20. gs. Tās ir pamats pētnieciskajam darbam par regulāri veidojamo muzeja izstāžu tēmām un atbilst muzeja misijai.

Arheoloģijas kolekcija lielākoties ir veidota no Limbažu viduslaiku pilsdrupās un vecpilsētas teritorijā veikto arheoloģisko izrakumu atradumiem. Celtniecības materiālu kolekcijā iekļautas pilsmuižas ēku remontdarbu laikā atrastās detaļas, Limbažu pilsētā un novadā demontēto vēsturisko ēku būvdetaļas, kā arī virkne celtniecības materiālu, kas atrasti iepriekšminētajos arheoloģiskajos izrakumos. Kolekciju lielākā daļa raksturo novada un pilsētas iedzīvotāju darbu un sadzīvi.

Mākslas priekšmetu kolekciju veido novadnieku – mākslinieku J. Cīruļa, E. Vanaga, V. Treija, A. Dubura, J. Stegera u.c. darbi.

Deponēšana

Muzeja priekšmeti tiek uz laiku izsniegti citiem muzejiem un institūcijām eksponēšanai pēc iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts deponējuma mērķis un termiņš. Muzeja priekšmeti netiek deponēti gadījumos, ja muzejs nav pārliecināts, ka deponējuma saņēmējs spēs ievērot priekšmeta transportēšanas un eksponēšanas nosacījumus.

Krājuma priekšmetu izmantošana

Lai iepazītos ar Limbažu muzeja krājuma materiāliem par Jums interesējošo tēmu, lūdzam, aizpildīt iesniegumu un atsūtīt uz e-pastu limbazu.muzejs@limbazunovads.lv vai iesniegt Limbažu muzejā.

Iesniegums Individuāla persona

Iesniegums Juridiska persona

Kontakti

Galvenā krājuma glabātāja: Diāna Nipāne
Tālrunis: (+371) 64070632
E-pasts: diana.nipane@limbazunovads.lv

Krājuma glabātāja: Ieva Celmiņa
Tālrunis: (+371) 64070632
E-pasts: ieva.celmina@limbazunovads.lv